Регулативни

МОТ одобри изменения на МТК, 2006

Изменения на Морската трудова конвенция от 2006 г. (МТК, 2006) бяха одобрени от Международната организация на труда (МОТ) в Женева от 5 до 13 май 2022 г.

Четвъртата среща (част II) на Специалния тристранен комитет (STC) на Международната организация на труда (МОТ) за Морската трудова конвенция от 2006 г. (МТК, 2006 г.) се проведе като хибридна среща в Женева от 5 до 13 май 2022 г.

Следва свободен превод на приетите изменения на МТК, 2006 от м. май 2022 г.

Изменения на МТК, 2006 (Май 2022) Скрий
Стандарт А1.4 – Набиране и настаняване на работа

В параграф 5(c)(vi) се добавя изискване при наемане, моряците да бъдат информирани относно техните права за компенсиране на парични загуби, които биха могли да понесат в резултат на неизпълнение на задълженията, поети към тях от страна на службата за набиране и настаняване на работа или съответния корабособственик според трудовия договор.

Стандарт А2.5.1 – Репатриране

Добавя се нов параграф, който изисква пристанищните власти, флаговите администрации и държавите предоставящи работна ръка да си сътрудничат за да осигурят репатрирането на изоставени моряци на тяхната територия или на кораб под техен флаг.

Стандарт А3.1 – Жилищни помещения и съоръжения за отдих и възстановяване

Параграф 17 се изменя така, че да изисква на борда се предоставят подходящи средства за отдих, забавление и възстановяване на моряците, включително социална свързаност

Ръководство В.3.1.11 – Съоръжения за отдих и възстановяване, пощенски услуги и организация на посещенията на кораба

Добавя се нов параграф според който доколкото е практически разумно, корабособствениците следва да предоставят на моряците на борда на своите кораби достъп до интернет, като таксите, ако има такива, са разумни по размер.

Ръководство В4.4.2 – Материална база и услуги за осигуряване на благосъстоянието на моряците в пристанищата

Добавя се нов параграф съгласно който, държавите-членки следва доколкото е възможно, да осигурят достъп до интернет на моряците на борда на кораби в техните пристанища и котвени стоянки. Таксите, ако има такива, трябва да бъдат в разумен размер.

Стандарт А3.2 – Храна и сервиране

Изменят се параграфи 2(a) и (b)

Досега се предполагаше по подразбиране, че храната и питейната вода ще се предоставят безплатно на моряците, докато са на борда. Изменението пояснява, че както храната, така и питейната вода се предоставят безплатно.

Изменя се и параграф 7(a), като се пояснява, че капитанът или друго лице под негов контрол трябва да инспектира и документира редовно запасите от храна и питейна вода по отношение на тяхното количество хранителна стойност, качество и разнообразие.

Стандарт А4.1 – Медицинско обслужване на борда на кораба и на брега

Добавят се два нови параграфа:

Параграф 5: Всяка страна членка трябва да осигури бързото сваляне на моряците, нуждаещи се от незабавна медицинска помощ от борда на корабите намиращи се на тяхна територия и достъп до медицински заведения на брега за осигуряване на подходящо лечение.

Параграф 6: Когато моряк е загинал по време на плаване, страната членка, на чиято територия е настъпила смъртта или, когато смъртта е настъпила в открито море, в чиито териториални води корабът влиза след това, трябва да улесни репатрирането на тялото или кремираната пепел от корабособственика, в съответствие с желанията на моряка или неговите роднини, според случая.

Ръководство В4.1.3 – Медицинско обслужване на брега

Добавят се два нови параграфа:

Параграф 4 пояснява, че Всяка държава членка трябва да гарантира безпрепятствено слизане на моряците на брега за целите на общественото здраве и че те могат да попълнят корабните запаси от горивото, водата, храната и провизии.

Параграф 5 тълкува определението „моряци, нуждаещи се от незабавна медицинска помощ“ като сериозно нараняване или заболяване, силно кръвотечение, нараняване, което може да доведе до инвалидност, счупени кости, риск от самоубийство и др.

Ръководство В4.1.4 – Оказване на медицинска помощ на други кораби и международно сътрудничество

Параграф 1(k) се изменя по следния начин:

(k) да се урежда репатрирането на тела или кремирана пепел на починали моряци в съответствие с техните желания или желанието на техните роднини, според случая и във възможно най-кратък срок.

Стандарт А4.3 – Безопасност, опазване на здравето и предотвратяване на злополуки

Променя се параграф 1(b) като се подчертава необходимостта от снабдяване на лични предпазни средства с подходящ размер.

Вмъква се нов параграф 5(а) който изисква държавите членки да документират, разследват и рапортуват на годишна база на генералния директор на Международната организация на труда, всички смъртни случаи на моряци наети или работещи на кораби под техен флаг.

Ръководство В4.3.5 – Докладване и събиране на статистически данни

Добавят се два нови параграфа 4 и 5, които определят формата и информацията, която следва да съдържат докладите изисквани от Стандарт А4.3 параграф 5(а)

Приложение А2-I Доказателство за финансово обезпечение съгласно Правило 2.5, ал. 2

Текстът в точка (g) се заменя по следния начин:

(g) име на корабособственика или на регистрирания собственик, ако е различен от корабособственика

Приложение А4-I Доказателство за финансово обезпечение съгласно Правило 4.2

Текстът в точка (g) се заменя по следния начин:

(g) име на корабособственика или на регистрирания собственик, ако е различен от корабособственика


За Maritime Global

Maritime Global се реализира по моя идея и изпълнение, с доброволен и безвъзмезден труд, в личното ми свободно време и се финансира изцяло с лични средства от мен. Всеки, който има желание да публикува материал или да съдейства по друг начин за развитието на сайта, нека се чувства свободен да се свърже с мен.