Бизнес

ИРР-Варна откри обществена поръчка за наемане на кораб

Институт по рибни ресурси-Варна откри обществена поръчка за наемане на кораб с риболовно оборудване, лодка с водолазно оборудване и екипаж.

Предметът на поръчката е избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Наемане на кораб с риболовно оборудване, лодка с водолазно оборудване и екипаж за извършване на научно изследване. Извършване на плавания и контролирани риболовни дейности за реализиране на научно изследване върху белите миди в българската акватория на Черно море /териториалното море и прилежаща зона/, за нуждите на ИРР-Варна“.

При изпълнение на поръчката следва да се предостави под наем кораб с оборудване и екипаж и лодка с водолазно оборудване за провеждане на изследванията, в българската акватория на Черно море, както и дейности по оценка на запасите.

Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява по проект №BG14MFOP001-6.003-0004 „Изследвания върху видовете от групата на белите миди и предложение за нови управленски мерки (WHITECLAM)“, финансиран със средства от общия бюджет на Европейския съюз посредством Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и бюджета на Република България, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г.

Плавателният съд и лодката с водолазно оборудване следва да бъдат на разположение за ползване от Възложителя за извършване на изследването за минимален брой работни дни общо 20 и максимален брой работни дни общо 25 през целия срок на договора.

Изследванията върху белите миди ще се извършват чрез драгажни дейности и водолазен способ. Корабът и лодката следва да бъдат на разположение за ползване от Възложителя 24 часа, в денонощието, като работният ден е с продължителност 8 часа. При необходимост и в извънредни ситуации, за нуждите на изследването, Възложителят ще може да ползва кораба и лодката и извън уточнения график за ползване. За своя сметка Изпълнителят следва да осигури кораб, гориво, екипаж с необходимата квалификация, 1 /един/ брой спасителна лодка, 1 бр. лодка с извънбордови двигател, водолазно оборудване и добиващи проби уреди – драги-2 бр. /малка и голяма/; 2 бр. биги.

Проучванията ще се локализират в български териториални води и прилежаща зона /север-юг/ до 40 м изобата (12-16 полета-зони) пред българския бряг.

Подробна информация е публикувана на официалната интернет страница на Институт по рибни ресурси Варна.