IMOРегулативни

Ново изискване на MARPOL Annex VI в сила от 1 април

Ново изискване на MARPOL Annex VI относно пробите за съдържание на сяра в горивата влиза в сила от 1 април 2022 година.

Изменение на MARPOL Annex VI относно процедурите за вземане на проби и проверка на горивата за съдържание на сяра прието с Резолюция MEPC.324(75) влиза в сила на 1 април 2022 година.

Изменението се отнася за всички кораби, платформи и сондажни съоръжения с бруто тонаж 400 бруто тона и повече, и за всички горива, за които се прилага MARPOL Annex VI, правило 14 (главни и спомагателни двигатели, котли, аварийни дизел-генератори, инсинератори, генератори за инертен газ и др., но без горивата с ниска пламна точка).

Това изменение добавя следните нови термини:

In-use sample – проби от използваното гориво. Това са проби взети от горивната система след работна цистерна и близо до консуматора (двигателя, котела и т.н.), с други думи проби от използваното на борда на кораба гориво.

On board sample – проби от превозваното гориво. Това са проби от горивото предназначено за използване или превозвано с цел използване от кораба (проба от горивото в горивните танкове).

За да бъде възможно вземането на проби от използваното гориво (In-use sample), горивните системи трябва да бъдат оборудвани с точки за вземане на проби от горивото както следва:

  • За нови кораби (чийто кил е заложен на или след 01.04.2022 г.) – при предаване на кораба.
  • За съществуващи кораби (чийто кил е заложен преди 01.04.2022 г.) – не по-късно от първия преглед за подновяване на Международното свидетелство за предотвратяване замърсяване на въздуха (IAPP renewal survey) на или след 01.04.2023 г.

Би следвало всички кораби отдавна да имат определени места за вземане на проби от използваните горива съгласно MEPC.1/Circ.864. Това беше необходимо във връзка с пробите, които се вземаха от органите на държавния пристанищен контрол за проверка на сярното съдържание на използваните от корабите горива.

Кое е новото?

Новото в случая е, че сега местата за вземане на проби от горивото трябва да бъдат инсталирани или определени в съответствие с „2019 Guidelines for on board sampling for the verification of the sulphur content of the fuel oil used on board ships“ (MEPC.1/Circ.864/Rev.1), да бъдат ясно маркирани и да са обозначени в съответните чертежи или друга подходяща корабна документация. След преглед и потвърждение от класификационната организация, допълнението към Международното свидетелство за предотвратяване замърсяване на въздуха (Supplement to the IAPP Certificate) трябва да бъде актуализирано и да посочва съответствие с новото изискване. Това може да бъде направено по време на всеки преглед на и след датата на влизане на новото изискване в сила (1 април 2022 г.).

Докато инсталирането или назначаването на места за вземане на проби от използваното гориво вече е задължително, то инсталирането или назначаването на места за вземане на проби от превозваното гориво не е задължително. Пробите от превозваното гориво трябва да се вземат съгласно „2020 Guidelines for on board sampling of fuel oil intended to be used or carried for use on board a ship“ (MEPC.1/Circ.889).

Пълно издание на изменения MARPOL Annex VI влизащ в сила на 1 ноември 2022 г. е налично в Резолюция MEPC.328(76).


За Maritime Global

Maritime Global се реализира по моя идея и изпълнение, с доброволен и безвъзмезден труд, в личното ми свободно време и се финансира изцяло с лични средства от мен. Всеки, който има желание да публикува материал или да съдейства по друг начин за развитието на сайта, нека се чувства свободен да се свърже с мен.