България

ИАМА удължава документи на морски лица заради COVID-19

ИА „Морска администрация“ обяви, че удължава срока на валидност на документи на морски лица, срокът на които е изтекъл или предстои да изтече.

Във връзка с настъпилата в световен мащаб ситуация със заболеваемостта и разпространението на COVID-19, въведените рестриктивни мерки, имащи за резултат невъзможност от извършване на смени на морски лица, намиращи се на борда на кораб, ИА „Морска администрация“ обяви, че удължава срока на валидност на документи на морски лица, срокът на които е изтекъл или предстои да изтече както следва:

Свидетелства за правоспособност и свидетелства за професионална компетентност

ИА „Морска администрация“ удължава с 3 (три) месеца срока на валидност на свидетелствата за правоспособност и свидетелства за професионална компетентност, които изтичат до 13 юни 2020г. на морски лица, намиращи се на борда на корабите и на които не може да бъде осигурено завръщането в Република България. Индивидуално подаване на заявление от страна на морските лица за удължаване на срока на валидност на дадено свидетелство не е необходимо.

Свидетелства за медицинска годност

Отчитайки създалата се ситуация като извънредна, ИА „Морска администрация“, следвайки хипотезите за извънредни случаи, предвидени в разпоредбите на правило I/9 на Приложението на Международната конвенция за вахтена служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците 1978, както е изменена (STCW as amended) и Правило 1.2. на Морската трудова конвенция 2006, както е изменена (MLC 2006), разрешава на морските лица, намиращи се на борда на корабите да изпълняват своите задължения без валидно медицинско свидетелство, при условие че:

  • периода на работа не надвишава 3 месеца, и
  • морското лице, намиращо се на борда, притежава изтекло медицинско свидетелство към настоящия момент.
Свидетелства за потвърждение, издадени от ИА „Морска администрация“ на свидетелства за правоспособност и свидетелства за професионална компетентност за работа на танкери, издадени от други администрации

Срокът на валидност на вече издадени от ИА „Морска администрация“ свидетелства за потвърждение на свидетелства за правоспособност и свидетелства за професионална компетентност за работа на танкери, издадени от други администрации се обвързва със срока на валидност на последните.

Ако националното свидетелство на морско лице, намиращо се на борда на кораб и притежаващо свидетелство за потвърждение, издадено от ИА „Морска администрация“ е ревалидирано, е възможно да се заяви издаване на ново свидетелство за потвърждение от Агенцията. В този случай на морското лице ще бъде издадено временно свидетелство за потвърждение със срок на валидност до 3 месеца, считано от датата на подаване на заявлението.

Ако администрацията, издала националното свидетелство на дадено морско лице намиращо се на борда на кораб и притежаващо свидетелство за потвърждение, издадено от ИА „Морска администрация“, е приела общо правило за удължаване, то валидността на българското свидетелство за потвърждение се удължава със същия срок.

Индивидуално подаване на заявление от страна на морските лица за удължаване на срока на валидност не е необходимо.

Официалното съобщение е публикувано на интернет страницата на ИА „Морска администрация“