ЕСРегулативни

ИАМА ще осъществява надзор на пазара на морско оборудване

Изпълнителна агенция „Морска администрация” ще осъществява надзор на пазара на морско оборудване, според одобрените днес промени в Кодекса на търговското корабоплаване (КТК).

Въвеждането на специален ред за надзор цели предотвратяване на замърсяването на околната среда, както и на инциденти, свързани с използването на морско оборудване, което не е в съответствие с нормативните изисквания.

Сред основните цели на промените е и осигуряването на лоялна конкуренция и недопускането на случаи на изкривяване на пазара на морското оборудване.

С одобрените промени на Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) на първо място се цели осигуряване на мерки на национално ниво за прилагане на вторичното право на Европейския съюз относно надзора на пазара на морското оборудване във връзка с изискванията на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета и приетите от Европейската комисия актове за изпълнение по чл. 35 и делегирани актове по чл. 8, 11, 27 и 36 от Директива 2014/90/ЕС.

Изискванията на Директива 2014/90/ЕС са въведени в българското законодателство със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 93 от 2017 г.) и Наредба № 54 от 29.12.2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г.), но в действащото законодателство не беше определен национален орган за надзор на пазара на морско оборудване със съответните му правомощия.

Съгласно чл. 25, параграф 1 от цитираната директива надзорът на пазара на морското оборудване следва да се осъществява в съответствие с рамката на Европейския съюз за надзор на пазара, определена в глава III от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93, като в същото време се вземат предвид специфичните особености на сектора на морското оборудване, включително различните процедури, изпълнявани в рамките на оценяването на съответствието, и по-специално отговорностите на администрацията на държавата на знамето, възложени ѝ с международните конвенции. Именно предвид спецификата на морското оборудване, за орган по надзор на пазара на морското оборудване е определена Изпълнителна агенция „Морска администрация“, като осъществяването на надзора ще се извършва чрез проверки основно на борда на морски кораби, плаващи под българско знаме.

Промените на КТК включват:
  1. Създаване на специален ред за надзор на пазара на морското оборудване;
  2. Определяне на орган, на който се възлагат функциите на „орган за надзор на пазара на морското оборудване“ и определяне на правата и задълженията на инспекторите на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, осъществяващи такъв надзор;
  3. Създаване на законово основание за прилагане на коригиращи и ограничителни мерки по отношение на морското оборудване при установени несъответствия с нормативните изисквания;
  4. Въвеждане на административнонаказателни разпоредби във връзка с реда за осъществяване на надзор на пазара на морското оборудване;
  5. Въвеждане на специфични понятия във връзка с надзора на пазара на морското оборудване.

Съобщи за грешка