АкцентиЕСРегулативни

Морският транспорт влиза в търговията с емисии на ЕС от 2024

Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха споразумение за включване на морския транспорт в системата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС) от 2024 г.

Корабите с бруто тонаж над 5000 БТ, превозващи товари или пътници с търговска цел в ЕС, ще трябва да придобиват и предават квоти за емисии на въглероден диоксид (CO2) от 2024 г. Очаква се на по-късен етап ЕП и Съветът официално да приемат преразгледаната директива. Допълнителни подробности относно изискванията и процесите могат да се очакват, когато окончателният текст бъде приет и Европейската комисия приеме свързани актове за изпълнение.

Какво представлява системата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС)?

СТЕ на ЕС е в основата на политиката на ЕС в областта на действията за климата, насочена към разходоефективно намаляване на емисиите на парникови газове (GHG).

Системата функционира на принципа на „ограничаване и търговия“. Това означава, че се определя „таван“, или ограничение, върху общото количество на определени парникови газове, които могат да бъдат изпускани от инсталациите, обхванати от системата. Ограничението се намалява във времето така, че общото количество емисии да спадне.

В рамките на ограничението инсталациите купуват или получават квоти за емисии, които могат да търгуват помежду си, ако е необходимо. Всяка квота покрива емисията на 1 тон CO2 или еквивалент на CO2 през конкретен период. С ограничението на общия брой налични квоти се гарантира тяхната стойност.

В края на всяка година всяка инсталация трябва да предаде достатъчно квоти, които да покрият всичките ѝ емисии. Ако дадена инсталация намали своите емисии, тя може да запази квотите, за да покрие бъдещите си нужди, или да ги продаде на друга инсталация, на която не ѝ достигат квоти.

Как ще се прилага СТЕ на ЕС за морския транспорт?

За морския транспорт, изискванията ще се прилагат към корабособственика, или всяка друга организация или лице, като мениджър или беърбоут чартьор, който е поел отговорността за експлоатацията на кораба, включително задълженията и отговорностите, наложени от ISM кодекса. Емисиите ще бъдат докладвани и проверявани чрез съществуващата система на ЕС – EU MRV (Monitoring, Reporting and Verification), която ще бъде преразгледана и разширена, за да обхване необходимите емисии на парникови газове и различните типовете кораби.

  • От 2024 г., системата за търговия с емисии на ЕС ще обхване корабите с бруто тонаж над 5000 БТ, превозващи товари или пътници с търговска цел.

  • От 2025 г., EU MRV ще започне да се прилага за офшорни кораби с бруто тонаж над 400 БТ и кораби за генерални товари с бруто тонаж между 400 и 5000 БТ, превозващи товари с търговска цел. До 2026 г., Европейската комисия ще вземе решение дали тези кораби ще бъдат включени в системата за търговия с емисии на ЕС.

  • Офшорните кораби с бруто тонаж над 5000 БТ ще бъдат включени в системата за търговия с емисии на ЕС от 2027 г.

  • От 2024 г., СТЕ на ЕС ще обхваща само емисиите на CO2, докато обхватът на EU MRV ще бъде разширен да включва докладването на метан (CH4) и диазотен оксид (N2O). От 2026 г. тези два парникови газа ще бъдат включени в системата за търговия с емисии на ЕС.

Обект на СТЕ на ЕС ще бъдат 100% от емисиите генерирани по време на преходите и престоя в пристанища в рамките на ЕС/ЕИЗ и 50% от емисиите генерирани по време на преходи към или извън ЕС/ЕИЗ.

Задълженията за връщане на квоти от корабните компании ще бъдат въведени постепенно: 40% за проверени емисии от 2024 г., 70% от 2025 г. и 100% за 2026 г. Някои дейности ще бъдат освободени или ще бъдат с облекчени задължения за връщане на квоти, като някои кораби с ледови клас, определени кораби, обслужващи острови с малобройно население без железопътна или шосейна връзка или разположени в най-отдалечените региони, и кораби ангажирани с изпълнението на обществени услуги.

Всяка корабна компания, за която се прилагат изискванията ще трябва да бъде регистрирана в администриращ орган. За компаниите, регистрирани в ЕС, администриращият орган ще бъде държавата-членка, в която са регистрирани, докато за компаниите извън ЕС това ще бъде държавата-членка с най-голям брой посещения, извършени от корабите на компанията през последните две години на мониторинг, или, ако компанията не е търгувала в ЕС през последните две години, държавата-членка на първото посетено пристанище. ЕС ще изготви списък на администриращите органи за всяка компания, който ще се актуализира на всеки две години.

До 3 месеца след влизането в сила на изменената директива, корабният EU MRV план трябва да бъде актуализиран, проверен от акредитирана организация (проверяващ) и да бъде представен на съответния администриращ орган. Планът трябва да описва начина за мониторинг и докладване на емисиите на CO2, метан (CH4) и диазотен оксид (N2O). От 1 януари 2024 г., всеки кораб трябва да започне мониторинг и докладване на емисиите съгласно ревизирания EU MRV план. До 31 март всяка година, започвайки от 2025 г., всяка компания трябва да представи на администриращия орган, проверен доклад за емисиите. Това на практика означава, че докладът за емисиите от корабите ще трябва да бъде подаден и проверен един месец по-рано, отколкото се изисква според действащата в момента система на ЕС за мониторинг и докладване на емисиите от корабите. До 30 септември (датата още не е потвърдена), всяка година, необходимите квоти за емисии трябва да бъдат предадени на администриращия орган.

Как ще се придобиват квотите за емисии?

Компаниите няма да получават безплатни квоти. Квотите за емисии могат да се придобиват на първичния пазар чрез търгове, организирани от Европейската енергийна борса (EEX), която понастоящем има договор за това с ЕС. Съществува и значителен вторичен пазар, където квотите могат да се търгуват двустранно или чрез различни деривати, предлагани от финансови институции.


За Maritime Global

Maritime Global се реализира по идея и изпълнение, с доброволен и безвъзмезден труд, в личното свободно време и се финансира изцяло с лични средства от инж. Филип Карагьозов. Всеки, който има желание да публикува материал или да съдейства по друг начин за развитието на сайта, нека се чувства свободен да се свърже с мен.