IMOПубликацииРегулативни

MARPOL Annex VI – Въвеждат енергиен клас за корабите

Проект за изменение на MARPOL Annex VI, който беше одобрен от MEPC 75 въвежда енергиен клас за корабите.

Седемдесет и петата сесия на Комитета по опазване на морската среда MEPC 75 се проведе от 16-и до 20-и ноември 2020 г. чрез видеоконферентна връзка. По време на сесията беше одобрено важно изменение на MARPOL Annex VI за намаляване на въглеродния интензитет на съществуващите кораби.

Първоначалната стратегия на IMO за намаляване на емисиите на парникови газове от корабите Resolution MEPC.304(72), определя краткосрочна цел до 2030 г. и средно / дългосрочна цел до 2050 г.

 1. Да се намалят емисиите на CO2 за извършена транспортна работа, като средна стойност за световния флот, с поне 40% до 2030 г., като се продължат усилията за постигане на 70% до 2050 г. в сравнение с 2008 г.; и
 2. Да се намалят общите годишни емисии на парникови газове с поне 50% до 2050 г. в сравнение с 2008 г.

Докато краткосрочните мерки за нови кораби могат да бъдат решени чрез въвеждане на по-строги изискванията за EEDI (Energy Efficiency Design Index), създаването на краткосрочни мерки за съществуващите кораби беше на дневен ред пред MEPC 75.

Проектът за изменение на MARPOL Annex VI, който беше одобрен от MEPC 75 въвежда следните нови понятия:
 1. Attained Energy Efficiency Existing Ship Index (Attained EEXI) – Постигнат индекс на енергийна ефективност за съществуващ кораб (Постигнат EEXI) e стойността на EEXI постигната от даден кораб съгласно Правило 20А.
 2. Required Energy Efficiency Existing Ship Index (Required EEXI) – Изискван индекс на енергийна ефективност за съществуващ кораб (Изискван EEXI) е максималната стойност на постигнатия EEXI, която се допуска от правило 21А за конкретния тип и големина на кораба.
 3. Attained Annual Operational Carbon Intensity Indicator (Attained CII) – Постигнат годишен експлоатационен индикатор за въглероден интензитет (Постигнат CII) е стойността на експлоатационния индикатор за въглероден интензитет постигната от даден кораб съгласно Правило 22 и Правило 22
 4. Required Annual Operational Carbon Intensity Indicator (Required CII) – Изискван годишен експлоатационен индикатор за въглероден интензитет (Изискван CII) е целевата стойност на постигнатия годишен експлоатационен индикатор за въглероден интензитет в съответствие с Правило 22 и Правило 22B за конкретния тип и големина на кораба.
Attained EEXI

Attained EEXI е специфичен за всеки кораб. Той посочва изчислената енергийна ефективност на кораба и трябва да бъде придружен от техническо досие (Technical file), което съдържа информацията, необходима за изчисляването на Attained EEXI и показва процеса на изчислението. Attained EEXI трябва да бъде проверен на база на техническото досие на EEXI от Администрацията на флага или друга оторизирана от нея организация. Постигнатият EEXI трябва да бъде изчислен съгласно насоки, които предстои да бъдат разработени от IMO. Постигнатият EEXI трябва да бъде по-малък или равен на изисквания EEXI. Attained EEXI ≤ Required EEXI

Required EEXI

Required EEXI се изчислява по формулата:

Required EEXI = (1-Y/100) × EEDI Reference line value

 • Y е редукционен фактор (коефициент), който се определя от таблица 3 на Правило 21А на MARPOL Annex VI.

Проверката че постигнатият EEXI е в съответствие с изискванията трябва да стане на първия годишен, междинен или подновителен преглед съгласно Правило 5.1 или на първоначалния преглед съгласно Правило 5.4.1 или 5.4.3 (който от двата е първи) след датата на влизане в сила на изменението.

Attained CII

След края на всяка календарна година всеки кораб с бруто тонаж 5000 и повече трябва да изчислява постигнатия годишен експлоатационен индикатор за въглероден интензитет (Attained CII) за период от 12 месеца от 1 януари до 31 декември използвайки данните събрани съгласно правило 22А (Collection and reporting of ship fuel oil consumption data).

До 3 месеца след края на всяка календарна година корабът трябва да докладва на Флаговата администрация или друга оторизирана от нея организация постигнатия годишен експлоатационен индикатор за въглероден интензитет по електронен път използвайки стандартна форма. Методиката за изчисляване на Attained CII и стандартната форма за докладване предстои да бъдат разработени от IMO.

Флаговата администрация или оторизираната от нея друга организация трябва да провери докладвания Attained CII и на база на него да определи рейтинга на експлоатационния въглероден интензитет (енергийния клас на кораба) A, B, C, D или E и не по-късно от 5 месеца след началото на календарната година да издаде Statement of Compliance related to fuel oil consumption reporting and annual operational carbon intensity rating.

Required CII

Изискваният годишен експлоатационен индикатор за въглероден интензитет трябва да бъде определен по формулата:

Required annual operational CII = (1-Z/100) × CIIR

 • Z е годишен коефициент на намаляване, за да се осигури непрекъснато подобряване на експлоатационния въглероден интензитет на кораба.
 • CIIR е референтна стойност

Годишният коефициент на намаляване Z и референтна стойност CIIR трябва да бъдат определени съгласно методика, която предстои да бъде разработена от IMO.

Attained CII трябва да се документира и съпостави с Required CII за да се определи рейтинга на експлоатационния въглероден интензитет A, B, C, D или E от Администрацията на флага или друга оторизирана от нея организация. Средната стойност на рейтинга „C“ следва да е стойността еквивалентна на изисквания годишен експлоатационен индикатор за въглероден интензитет.

На и след 1 януари 2023 г., за кораби с бруто тонаж 5000 GT и повече, SEEMP трябва да включва:

 1. Описание на методиката, която ще се използва за изчисляване на постигнатия годишен експлоатационен индикатор за въглероден интензитет (Attained Annual Operational Carbon Intensity Indicator (CII)) изискван от правило 22B и процесът, който ще се използва за докладване на неговата стойността на Флаговата администрация.
 2. Изискваният годишен експлоатационен индикатор за въглероден интензитет (Required annual operational CII) за следващите 3 години съгласно Правило 22B.
 3. План за прилагане (Implementation Plan), документиращ как ще бъде постигнат изискваният годишен експлоатационен индикатор за въглероден интензитет през следващите 3 години
 4. Процедура за самооценка и подобрение

Коригиращи действия и стимули

 1. Кораб с рейтинг „D“ за три последователни години или с рейтинг „E“ трябва да разработи план с коригиращи действия за постигане на изисквания годишен експлоатационен индикатор за въглероден интензитет.
 2. SEEMP трябва да бъде ревизиран да включва плана с коригиращи действия съгласно насоките, които предстои да бъдат разработени от IMO. Ревизираният SEEMP трябва да се представи на Администрацията на флага или друга оторизирана от нея организация за проверка до 1 месец от докладването на постигнатия годишен експлоатационен индикатор за въглероден интензитет.
 3. Кораб с рейтинг „D“ за три последователни години или с рейтинг „E“, трябва надлежно да приложи планираните коригиращи действия съгласно ревизирания SEEMP.
 4. Администрациите, пристанищните власти и другите заинтересовани страни се насърчават да предоставят стимули за кораби с рейтинг „A“ и „B“

Резолюциите и насоките към MARPOL Annex VI могат да бъдат намерени ТУК