ЕСРегулативни

Отсрочка до 30 юни 2021 г. за Inventory of Hazardous Materials (IHM)

Европейският съюз (ЕС) даде отсрочка на изискването за Inventory of Hazardous Materials (IHM) до 30 юни 2021 г.

Инвентарният опис на опасните материали или Inventory of Hazardous Materials (IHM) е пакет от документи, който показва количествата и местоположението на опасните материали на борда на кораба. IHM трябва да се поддържа и актуализира, до края на живота на кораба.

Европейският съюз (ЕС) даде известна отсрочка на изискването на Регламент (ЕС) № 1257/2013 относно рециклирането на кораби за наличие на IHM на борда до 31 декември 2020 г. Това се дължи на множеството предизвикателства, породени от пандемията Covid-19.

Европейската комисия (ЕК) предложи на държавите-членки на ЕС да прилагат хармонизиран подход в продължение на шест месеца след влизането в сила на 31 декември 2020 г. на изискванията за IHM, за съществуващи кораби пристигащи в пристанищата и котвените места на ЕС. Корабите ще разполагат с време до 30 юни 2021 г. за да отговорят на изискванията.

С дадената отсрочка, кораб може да пристигне в пристанище на ЕС след 31 декември 2020 г., без да има валиден IHM, ако корабособственикът / капитанът докажат, че неспазването на изискванията се дължи на ситуацията с Covid-19.

Следните насоки са дадени в този хармонизиран подход:

  1. Във всички случаи на нарушение, включително частично изготвен IHM, задължението за доказване е на корабособственика / капитана на кораба, който трябва да предостави доказателства за всички мерки, предприети за извършване на дейностите свързани с IHM и получаване на необходимите документи и сертификати. Форсмажор не е опция.
  2. На инспекторите от държавния пристанищен контрол (PSC) се препоръчва да оценяват предоставените доказателства и да вземат решение за всеки отделен случай в зависимост от конкретните обстоятелства на кораба. В случай доказателствата бъдат приети, корабособствениците ще разполагат с 4 месеца след PSC проверката да завършат IHM.
  3. Ако договорените планове се променят поради ограничения за пътуване и достъп породени от Covid-19, корабособственикът / капитанът трябва да събере достатъчно писмени доказателства за това защо IHM не е завършен, които да бъдат предоставени за проверка от следващия PSC инспектор.

Насоките за изпълнение на задълженията съгласно Регламента на ЕС относно рециклирането на кораби, свързани с инвентарния опис на опасните материали за плавателните съдове, експлоатирани в европейски води могат да бъдат изтеглени от ТУК