ЕСПубликацииРегулативни

Наближава срокът, когато всеки кораб трябва да има Inventory of Hazardous Materials

Съгласно Регламент на ЕС, относно рециклирането на кораби1 (EU Ship Recycling Regulation (EU SRR)), всеки нов кораб2 за който договорът за строеж е сключен на или след 31.12.2018г., с бруто тонаж 500 БТ и повече, плаващ под знамето на държава членка на ЕС (държава-членка), трябва да притежава „Инвентарен опис на опасните материали“ (Inventory of Hazardous Materials (IHM)) в съответствие с изискванията на регламента.

След 31.12.2020г. всички кораби с бруто тонаж 500 БТ и повече, които посещават пристанище или място за заставане на котва в държава-членка, независимо от това под чие знаме плават, трябва да притежават „Inventory of Hazardous Materials“ в съответствие с изискванията на регламента.

Корабите плаващи под знамето на държава, която не е членка на ЕС, се считат за отговарящи на регламента, ако са сертифицирани съгласно изискванията на Хонконгската конвенция за безопасното и екологосъобразното рециклиране на кораби (Hong Kong Convention (HKC)).

Какво е инвентарен опис на опасните материали (Inventory of Hazardous Materials)

Инвентарният опис на опасните материали трябва да е проверен от администрацията на флага или от овластена от нея призната организация (ПО).

За нови кораби, инвентарният опис на опасните материали трябва да съдържа като минимум опасните материали, посочени в приложение II към регламента, които се съдържат в конструкцията или оборудването на кораба, и да посочва местоположението и приблизителните им количества.

За съществуващи кораби инвентарният опис на опасните материали трябва да съдържа като минимум опасните материали, посочени в приложение I към регламента, доколкото е практически възможно. В допълнение за тях трябва да има разработен план, описващ визуалния оглед или вземането на проби, чрез които инвентарният опис на опасните материали е изготвен, като се вземат предвид приложимите насоки на IMO.

Инвентарният опис на опасните материали се състои от три части:

  1. списък на опасните материали съдържащи се в конструкцията или оборудването на кораба, с посочване на тяхното разположение и приблизителните количества (Част I);
  2. списък на генерираните в резултат на експлоатацията отпадъци, намиращи се на борда на кораба (част II);
  3. списък на складовите наличности, намиращи се на борда на кораба (част III).

Част I се води и актуализира през целия експлоатационен живот на кораба, като отразява нови инсталации3, съдържащи опасни материали по приложение II към регламента, както и съответните промени в структурата и оборудването на кораба.

Преди рециклирането, в допълнение към част I, в инвентарния опис на опасните материали се включват част II за отпадъците, генерирани по време на експлоатацията, и част III за складовите наличности, и описът се проверява от администрацията на флага или от овластена от нея ПО.

При подготовката за изпращане на кораб за рециклиране корабособственикът уведомява писмено съответната флагова администрация за намерението си да рециклира кораба в конкретно съоръжение за рециклиране на кораби. След 31.12.2018г., корабите плаващи под знамето на държава-членка могат да бъдат рециклирани единствено в съоръжениея за рециклиране, включени в Европейски списък на съоръженията за рециклиране на кораби (European List of Ship Recycling Facilities). Списъкът може да се изтегли от тук.

План за рециклиране на кораб

Преди всякакво рециклиране на кораби се разработва специфичен за кораба план за рециклиране на кораб. Той се разработва от оператора на съоръжението за рециклиране.

Прегледи

Прегледите на корабите се извършват от администрацията на флага или на овластена от нея ПО

Първоначален преглед (Initial survey)

Първоначалният преглед на нов кораб се извършва преди корабът да бъде пуснат в експлоатация или преди да бъде издадено свидетелството за инвентарния опис (Inventory Certificate). За съществуващите кораби се извършва първоначален преглед до 31 декември 2020 г. С прегледа се проверява дали част I от описа на опасните материали е в съответствие с изискванията на регламента.

Преглед при подновяване (Renewal survey)

Прегледът при подновяване се извършва през интервали, посочени от администрацията на флага, които не може да надхвърлят пет години. С прегледа при подновяване се удостоверява че част I от описа на опасните материали е в съответствие с изискванията на регламента.

Допълнителен преглед (Additional survey)

Допълнителният преглед, общ или частичен, в зависимост от обстоятелствата, се извършва по искане на корабособственика след промяна, замяна или значителен ремонт на конструкцията, оборудването, системите, арматурата, приспособленията и материалите, който е оказал въздействие върху списъка на опасните материали. Прегледът се провежда за да се гарантира, че всяка промяна, замяна или значителен ремонт са били направена по начин, който гарантира че корабът продължава да бъде в съответствие с изискванията на регламента и част I от описа на опасните материали е подходящо изменена.

Окончателен преглед (Final survey)

Окончателният преглед се извършва преди корабът да бъде изведен от експлоатация и преди рециклирането на кораба да е започнало.

Прегледът удостоверява, че:

  1. описът на опасните материали е в съответствие с изискванията на регламента;
  2. планът за рециклиране на кораб отразява надлежно информацията, съдържаща се в инвентарния опис на опасните материали и изпълнява изискванията на регламента;
  3. съоръжението за рециклиране на кораби, в което корабът предстои да бъде рециклиран, е включено в европейския списък.
Издаване и заверяване на сертификати

След успешно приключване на първоначалния преглед или на прегледа при подновяване администрацията на флага или овластена от нея ПО издава свидетелство за инвентарния опис (Inventory Certificate). Неразделна част от това свидетелство е част I от инвентарния опис на опасните материали.

Свидетелство за инвентарен опис се заверява по молба на корабособственика от администрацията на флага или от овластена от нея ПО след успешното приключване на допълнителен преглед.

След успешното приключване на окончателен преглед, администрацията на флага или овластена от нея ПО издава свидетелство за годност за рециклиране (Ready for Recycling Certificate). Неразделна част от този сертификат са инвентарния опис на опасните материали и плана за рециклиране на кораба.

Всички изброени по-горе документи са обект на проверка от PSC.

Какво трябва да направят корабособствениците и операторите?

Изготвянето на инвентарен опис на опасните материали изисква време. Препоръчва се корабособствениците и операторите на съществуващи кораби да предприемат необходимите стъпки за съответствие с регламента на ЕС, относно рециклирането на кораби доста по-рано от декември 2020г., като за целта се обърнат към класификационните организации.


1 Регламент (ЕС) № 1257/2013 на европейския парламент и на съвета от 20 ноември 2013 година относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО. Може да се изтегли от тук

2 „нов кораб“ означава кораб:

  1. за който договорът за строеж е сключен на или след 31.12.2018г.; или
  2. при липса на договор за строеж, килът е заложен или корабът се намира на подобен етап на построяване на или след 30.06.2019г.; или
  3. чиято доставка се извършва на или след 30.06.2021г.

3 „нова инсталация“ означава инсталиране на системи, оборудване, изолация или други материали на кораб след датата на прилагане на регламента за съответния кораб