IMOПубликацииРегулативни

2020г. и 0.50% лимит за сярата в горивата. Готови ли сме?

Изискването на MARPOL Annex VI забраняващо използването на корабни горива със съдържание на сяра над 0.50% извън зоните където се контролират емисиите (Emission Control Areas (ECA)) влиза ефективно в сила от 01.01.2020г.

Забраната за използване на корабни горива със съдържание на сяра над 0.50% извън зоните където се контролират емисиите (Emission Control Areas (ECA)) беше елемент от измененията на конвенцията MARPOL през 2008г. с резолюция MEPC.176(58) и влезе в сила на 01.07.2010г. Датата 01.01.2020 за ефективното прилагане на изискването на MARPOL Annex VI правило 14.1.3 забраняващо използването на корабни горива със съдържание на сяра над 0.50% извън ECA, беше потвърдена с резолюция MEPC.280(70) и одобрена през октомври 2016г. С цел да гарантира това изискване Комитета по опазване на морската среда (Marine Environment Protection Committee) на своята седемдесет и трета сесия (MEPC 73) през 2018г. одобри „забрана за превоз“ на несъответстващо гориво1, която ефективно влиза в сила от 01.03.2020г. След тази дата корабите нямат право да превозват гориво със сярно съдържание над 0.50%, предназначено за изгаряне на борда, освен ако не разполагат със системи за очистване на изгорелите газове, чиято ефективност при намаляване на емисиите, е равностойна на използването на гориво със сярно съдържание под 0.50% съгласно MARPOL Annex VI правило 4.

Готови ли сме за предизвикателството?

На 9.11.2018 IMO публикува циркуляр MEPC.1/Circ.878 „Guidance on the development of a ship implementation plan for the consistent implementation of the 0.50% sulphur limit under MARPOL Annex VI“, който препоръчва да се изготви план за имплементиране на новото изискване за всеки кораб (ship implementation plan). Планът трябва да идентифицира ключовите дейности, необходими за гарантиране, че корабът ще отговори на изискванията за лимит от 0.50% съдържание на сяра в използваните извън ECA горива. Насоките, дадени в MEPC.1/Circ.878, към корабособствениците, операторите, чартьорите и другите заинтересовани страни, препоръчват да бъдат описани критичните действия. Това включва оценка на риска от смяна на горивата, времето необходимо за смяната, необходимостта от структурни промени по танковете и модификация на горивните системи, почистване на танковете и програми за обучение на екипажите адресиращо съвместимостта на новите горива.

Въпреки, че планът е препоръчителен, а не задължително изискване и не е необходимо да бъде одобрен от администрацията на флага или класа на кораба, той ще спомогне за гладкото преминаване към използване на нискосернисти горива и ще послужи на екипажите за доказване пред проверяващи органи, че корабът отговаря на изискванията на MARPOL Annex VI. При неговото изготвяне може да се установи необходимост от модификация на танкове и тръбопроводи. Може да се наложат допълнителни настройки по двигателите и котлите. Модификациите следва да бъдат представени на класификационната организация за преглед и одобряване.

Може да изтеглите MEPC.1/Circ.878 „Guidance on the development of a ship implementation plan for the consistent implementation of the 0.50% sulphur limit under MARPOL Annex VI“ от тук.


1 гориво със сярно съдържание над 0.50%