Регулативни

North P&I Club за безопасността при трансфер на пилотите с хеликоптери

Все по-голям брой пристанища по света извършват операциите по трансфер на пилотите до и от кораба с хеликоптери, вместо с пилотски катери.

Въпреки, че по този начин пилотите могат да се качват и слизат от корабите при по-тежки метеорологични условия, операциите по трансфер на пилотите с хеликоптери водят до нови рискове и корабните екипажи трябва да са наясно с тях.

North P&I Club препоръчва, капитанът на кораба да е запознат и да разбира последното издание на „Guide to Helicopter / Ship Operations“ на Международната Морска Камара (ICS), както и да се спазват пристанищните изисквания и указания.

След като е запознат с горното, екипажът на кораба трябва да извърши оценка на риска за конкретната операция, която да се използва заедно с процедурите за този тип операции от системата за управление на безопасността.

North P&I Club подчертава изключителната важност на следните мерки:

  • Да се вземат под внимание метеорологичните условия – скорост на вятъра, вълнение на морето, видимост
  • Капитанът на кораба и пилотът на хеликоптера трябва да съгласуват ефективен начин за комуникация и канал на който да няма преплитане на разговори. Да се следват препоръките на пилота, когато това е безопасно. Да се има предвид, че шумът от хеликоптера може да затрудни комуникацията.
  • Всичко на палубата трябва да бъде здраво закрепено, за да не бъде повлияно от силната въздушна струя на хеликоптера.
  • Екипажът трябва да е екипиран с лични предпазни средства и предварително инструктиран. Участниците трябва да знаят задълженията си и начините за комуникация, както и да са наясно, че комуникацията може да бъде нарушена от шума на хеликоптера.
  • Противопожарните и спасителни екипи заедно с противопожарното и спасително оборудване трябва да са в готовност за незабавни действия.
  • Да се предвиди използването на навигационни сигнали за кораб, ограничен в способността си да маневрира.
  • Екипажът не трябва да докосва проволката от хеликоптера, преди тя да бъде правилно заземена, поради опасност от сериозно нараняване поради статично електричество.

Източник: North P&I Club