АкцентиИнспекцииРегулативни

ILO публикува ревизия 2 на насоките за PSC по Морската трудова конвенция

Международната организация на труда (МОТ) публикува ревизия 2 на своите Насоки за служителите от държавния пристанищен контрол, извършващи инспекции съгласно Морската трудова конвенция от 2006 г.

Насоките предоставят практически съвети за служителите от държавния пристанищен контрол (ДПК) за проверка на съответствието на корабите с изискванията на Морската трудова конвенция (МТК).

Насоките, първоначално приети през 2008 г., бяха актуализирани от МОТ през 2020 г., заедно с Насоките за инспекции от администрациите на флага съгласно МТК, за да отразят измененията от 2014, 2016 и 2018 г.

Офицерите от държавния пристанищен контрол (ДПК) трябва да използват своята професионална преценка при извършване на проверките и да се консултират, когато считат за необходимо. За да се осигури последователно прилагане на изискванията за държавен пристанищен контрол, офицерите от ДПК следва да носят копие от МТК и от насоките на МОТ, на цифров или хартиен носител, за бърза справка при извършване на инспекции. Те може също да имат копие от насоките за инспекции на флаговата администрация съгласно Морската трудова конвенция.

Примери за нарушения, които може да изискват задържане на кораба:

Не всяка забележка може да е толкова сериозна, че корабът да  не може да отплава. Въпреки това многократните нарушения могат да бъдат причина за неговото задържане. По-долу са посочени примери за различни обстоятелства, които биха могли да доведат до задържане на кораба (при липса на съгласие по предложените коригиращи действия), при повторно нарушение (в смисъл на възникващо няколко пъти на рейс или повтарящо се от предишен рейс нарушение) или поради сериозността на еднократно нарушение:

 • Наличие на борда на моряк на възраст под 16 години (стандарт А1.1, параграф 1);
 • Наемане на моряк под 18-годишна възраст за работа, която може да застраши неговото здраве или безопасност (стандарт А1.1, параграф 4) или полагане на нощен труд (вж. стандарт А1.1, параграфи 2 и 3);
 • Недостатъчно комплектуване на кораба с екипаж (правило 2.7 и стандарт А2.7), включително ако е причинено от отстраняването на непълнолетни моряци;
 • Всякакви други несъответствия, представляващи нарушаване на основните права и принципи или трудовите и социалните права на моряците съгласно член III и член IV;
 • Всяко несъответствие нарушаващо тези основни права (например настаняване в помещение неотговарящо на стандартите въз основа на раса, пол или профсъюзна принадлежност);
 • Повтарящи се случаи на моряци без валидни свидетелства за медицинска годност (стандарт А1.2);
 • Повторно констатирано на борда на един и същ кораб наличие на моряци, които не притежават валидни трудови договори или трудови договори с клаузи, нарушаващи правата на моряците (Правило 2.1, параграф 1);
 • Моряци, които многократно работят повече от максималните часове на работа (стандарт А2.3, параграф 5 (а)) или имат по-малко от минималните часове почивка (стандарт А2.3, параграф 5 (b));
 • Вентилация и / или климатизация или отопление, които не работят адекватно (стандарт A3.1, параграф 7);
 • Лоша хигиена в помещенията, включително за хранене, приготвяне на храна и санитарните съоръжения, както и липсващо или нефункциониращо оборудване (стандарти A3.1, параграф 11 и A3.2, параграф 2; Правило 4.3, параграф 1);
 • Неподходящи за рейса качество и количество на храната и питейната вода (стандарт А3.2, параграф 2);
 • Липсващи Medical guide, корабна аптека или медицинско оборудване, (стандарт А4.1, параграф 4 (а));
 • Липса на лекар за пътнически кораби, извършващи международни рейсове за повече от три дни, превозващи 100 или повече лица, или лице отговарящо за медицинското обслужване на борда (стандарт А4.1, параграф 4 (b) и (c));
 • Повтарящи се случаи на неизплатени трудови възнаграждения, или неплащане на заплатите за дълъг период от време, или фалшифициране на информацията (Стандарт А2.2, параграфи 1 и 2).