АкцентиОколна средаСвят

9 любопитни факта за Черно море

Черно море е остатък от древния океан Тетис. То е уникален воден басейн с изключително интересно минало и настояще.
1) Географска характеристика

Черно море се разполага в област с географски координати 40°55.5′ и 46°32.5′ северна ширина и 27°27′ и 41°42′ източна дължина. В северната си част чрез Керченския проток то е свързано с Азовско море, а на юг чрез протоците Босфора и Дарданелите – с Мраморно и с Егейско море. Общата му площ е около 423 хил. km2, а заедно с площта на Азовско море достига 460 хил. km2. Най-голямата му дължина e 1149 km, а най-голямата ширина – 611 km. Максималната му дълбочина е 2245 m (установена в точка с координати 42°55′ и 33°20′), като средната възлиза на 1271 m. Площта на Изключителната икономическа зона на Република България в Черно море е около 33.8 хил.km2.

Общият обем на водните маси в черноморския басейн възлиза на 537 хил. km3, от които водите от кислородната зона заемат едва 10%, а останалите 90% се падат на дълбочинните безкислородни води.

2) Водно ниво

Черноморското водно ниво е по-високо от мраморноморското (с 53 см), средиземноморското (с 74 см) и океанското (с 64 см), главно поради по-малката соленост и плътност на черноморските води. Големият обем от пресни води, постъпващи в Черно море, не позволява изравняването на плътността между двата басейна и поддържа разликата в нивата им.

През Босфора от Черно в Мраморно море годишно се вливат около 340 km3 вода, докато обратно в Черно море постъпват около 180 km3 мраморноморски води. Това означава, че ако босфорският праг бъде затворен, равнището на Черно море би се повишавало с 0.5 m годишно. Обемът на водите на Средиземно море днес е около 3.8 млн. km3, като изпарението превишава количеството на валежите с 3 хил. km3 за година. При тези изчисления, ако Гибралтарският проток бъде затворен, Средиземно море ще пресъхне за 1000 години. Само за образуването на месинските евапорити преди 5.5 млн. години, то би трябвало да е пресъхвало 40 пъти.

3) Вълните в Черно море

Вълните в Черно море достигат височина 6–7 м и дължина 90–100 м. Дължината на ветровите вълни в повечето случаи е 30–50 м, но при мъртво вълнение може да достигне 150–200 м. Периодът на ветровите вълни е 6–12 сек, а при мъртво вълнение 13–17 сек. В Черно море са наблюдавани цунами и сейши. Максималното развитие на вълнението е през есенно–зимния сезон, а минималното – през май–юни.

4) Геокатастрофални събития – Потопът

Черно море е остатък от древния океан Тетис. Счита се, че Черноморската котловина е формирана след кредния период, през последните 65 млн. г.

Особено динамична е геоложката история на Черноморския басейн през последните 2 млн. години. По време на континенталните заледявания той се превръща в безотточно сладководно езеро, докато през междуледниковите епохи възстановява връзката си със Световния океан чрез Босфора. Вече е установено, че шелфът нееднократно е бил осушаван по време на ледниковите регресии и морското равнище е било по-ниско от съвременното.

През последните 1.7 млн. години на Земята е имало 4 заледявания – гюнц, миндел, рис и вюрм, със съответните междуледникови епохи. Преди около 12 500 години на територията на Източна Европа започнал малък ледников оптимум. Температурите се понижили, дъждове падали рядко, изпарението превишавало количеството на постъпващите води и равнището на Черно море започнало да спада. В резултат на това връзката със Средиземно море е прекратена. Черно море се превръща в сладководен басейн – Черноморско езеро.

Катастрофата за Черноморското езеро настъпила преди 7600 години след скъсване на Босфорската преграда поради неимоверно силния напор на средиземноморските води. По това време средиземноморското равнище било с около 80 m по-високо от това на Черноморското езеро. Стимулатор на събитията може да са били и честите земетресения, понякога с катастрофален характер. Последствията за природната среда и обитаващата крайбрежието древна цивилизация били фатални. Нивото на Черно море се повишавало с около 12 cm на денонощие и водите му поглъщали все повече суша. Този процес продължил до изравняване на равнището на Черно море с това на Средиземно море и Световния океан, след което повишаването на черноморското равнище се определяло от това на Световния океан. Много учени свързват тези геокатастрофални събития с Библейския потоп. Разбира се теорията има и своите опоненти.

Палеогеографска схема на старите брегове на Черно море
Палеогеографска схема на старите брегове на Черно море Източник: [1]
1. Море-езеро; 2. До-Потопни брегове на Черно море; 3. Черно море след Потопа; 4. Предполагаеми селища преди Потопа
5) Произход на животинските видове

Повечето от животните имат средиземноморски произход – проникнали са през Босфора след последното свързване на Черно море със Средиземно море, станало преди около 7600 години. Само малка част от обитателите на Черно море (около 150 вида) живеят в него от древни геоложки времена.

6) Първите мореплаватели

Счита се, че мореплаването в Черно море води своето начало още преди Потопа преди повече от 7600 г. Първите мореплаватели са кимерийците, а едни от първите изследователи на Черно море са финикийците, които още преди пътешествието на аргонавтите – т.е. около 2600 г. пр.Хр. са плавали по неговите води.

7) Древни имена на Черно море

Първото известно име на Черно море е от ІІ хилядолетие пр.Хр., когато древните гърци го наричат “Pontos Axeinos” (негостоприемно море). Това е времето на новочерноморската трансгресия, когато повишаването на морското ниво е придружено от нарастваща вълнова активност. По сведения на Ератостен, Страбон и Ариан морето е наречено негостоприемно поради трудните условия на плаване, липсата на удобни пристанища и острови и живеещите по бреговете “варварски” племена. Възможно е “Аксински понт” да произлиза от скитското име на Черно море “Axsaena”–староиранска дума, която означава “тъмноцветно”.

След VІІІ–VІІ в. пр.Хр. настъпва регресия (спад в нивото) и вълновата активност и по черноморските брегове се основават древногръцки колонии. Морето вече е наречено “Pontos Euxinos” (гостоприемно море) в произведенията на Пиндар, Хекатей Милетски, Тукидид и др.

През късната античност след ІІІ в. морето е известно с името Пелагос понтикон (Понтийско море) или само Рontos (морето) в произведенията на Агатархид, Деметрий, Дионисий Халикарнаски, Салустий Крисп. Това отново е период на повишена вълнова активност, която намира отражение и в персийското название на морето от ІІІ–V в. Хашен (тъмноцветно море).

За пръв път названието Черно море (Понтос Мелас) е употребено от Еврипид в трагедията “Ифигения в Таврида” през V в. пр.Хр.

Арабските извори от края на ІХ и първата половина на Х в. наричат Черно море Нейтас или Нитиш (сурово море), “Bahr Buntus” (загадъчно, далечно, голямо море), Българско, Руско и Хазарско море. Ал Масуди (поч. 956 г.) описва море Бунтус (Понтос) и море Майутис (Меотида, Азовско море). Ал Идриси изготвя карта на Черно и Средиземно море през 1154 г.

Славяните през Х–ХІ в. наричат морето Чормное (черно, сурово море), а новогръцкото наименование е мavri Thalassa (Черно море). Турците първоначално го наричат Bahri Siyat (голямо море), а след ХІІІ в. Kara deniz (черно, страшно, голямо море). От Средновековието са известни още имената мer Grecnor (Гръцко море), Румско море (море на ромеите), мare мaius (голямо море) и др.

Постепенно названието Черно море навлиза във всички световни езици. Вероятно това име е свързано с трудните условия на корабоплаване и многобройните корабокрушения през античността и средните векове.

Според Леополд дьо Сосюр произходът на името на Черно море е в съответствие с космологичните представи на древните, свързващи главните посоки на света с цветовете. Северното море е било наречено Черно, южното море – Червено, западното (Средиземно море) – Бяло, а източното море – Жълто.

Според проф. д-р Петко Димитров, настоящото име Черно море се е разпространило почти сред всички народи през средните векове и оттогава то не се е променяло. За неговия произход има много хипотези, но най-вероятно става дума за унаследяване от древните митове на едно трагично събитие от човешката история – Потопът. В епоса за Гилгамеш, героят прекосява „Морето на смъртта”, което се идентифицира с Черно море и отразява неговото състояние след Потопа.

8) Сероводородът – Божието проклятие

Сероводородното заразяване е изключителен феномен за Черно море. Общо възприето е схващането, че главен източник на сероводорода в Черно море днес са процесите на анаеробното разлагане на органичното вещество от сулфатредуциращите бактерии. Органичното вещество, което се фиксира на дъното на басейна под формата на органогенно-минерални утайки (сапропели) е продукт на масовото измиране на планктонната биомаса в резултат на Потопа. Друг важен доставчик на сероводород в Черно море, са геологическите източници – разломите и калните вулкани на дъното, както и разрушаващите се газохидратни залежи, които съдържат и твърда фаза на сероводород.

По време на вюрмското заледяване Черно море се е формирало като сладководен, добре аериран басейн. Геохимичният и хидродинамичният режим на сладководното езеро не са позволявали образуването на свободен сероводород. След Потопа в басейна настъпват коренни промени, които стимулират образуването на свободен сероводород. Първоначално сероводородът е обхващал цялата водна маса от дъното до повърхността на морето, където картината била апокалиптична – бушуващи кафяво-червени, вонящи на сероводород води, изхвърлящи на брега трупове на животни и хора. И всичко това, съпроводено със земетресения, гръмотевици, светкавици и дъжд допълвало картината на врящия ад. Няма съмнение, че спомените за това събитие са тревожели много поколения наред и са били „запечатвани“ в устни и писмени предания, художествени символи и други предмети достигнали до наше време. Постепенно, със стабилизиране на хидродинамичния и геохимичен режим, се образува т.нар. кислородна, или биотична зона.

Ориентировъчно сероводородната зона започва от дълбочини около 150 м надолу, като огромна част (87 %) от водната маса на басейна е необитаема. От 130–140 м до 180–200 м се разполага т.нар. редокс-слой – зоната на съвместно съществуване на кислород и сероводород, а под нея (до максимални дълбочини) – абиотичната сероводородна зона.

9) На дъното на Черно море тече подводна река

На дъното на Черно море тече най-голямата подводна река в световния океан.  Названието „река“ в случая е съвсем условно. Това е придънно течение, носещо вода с висока плътност и соленост от Мраморно море през Босфора и по дъното на по-слабо соленото Черно море. Уникалното подводно явление се дължи на проникването на по-солената вода от Мраморно море през Босфора в по-малко солената среда на Черно море. Подводната река притежава много от елементите, характерни за реките на повърхността. Не липсват бързеи и водопади. Дължината ѝ е 37 морски мили. Широка е към километър. Скоростта на течението ѝ е към седем и половина километра в час. Прокопала е корито на дъното на морето. На места то е дълбоко 35 метра. Необикновено голямо е и количеството на пренасяната водна маса – 22 хиляди кубически метра за секунда. Ако течеше на сушата, по този показател морската река би се наредила на шесто място в света.

Източници:

[1] Океанология (Проф. дн Веселин Димитров Пейчев, Доц. д-р Димитър Петков Димитров)
[2] Черно море, Потопът и древните митове (Проф. д-р Петко Димитров, Димитър Димитров)
[3] Други