България

ИАМА разработва морска интегрирана система за търсене и спасяване

ИАМА разработва морска интегрирана система за търсене и спасяване и за борба с разливите.

Изпълнителна агенция „Морска администрация” проведе първа работна среща и среща с медиите по проект: „Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за проект: „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС)”.

Проектът, който стартира на 1 юли 2019 г., е с продължителност 9 месеца и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014–2020 г. Бенефициент по проекта е Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

Основната цел на проекта е да извърши подготовка за разработване и внедряване на модернизирана инфраструктура, която ще допринесе за подобряване на безопасността и сигурността на морския транспорт.

По време на работната среща, изпълнителят на проекта – „ИНФРАКЕЪР“ АД представи напредъка при изпълнението на предвидените в договора дейности пред представители на публични институции, които извършват дейности по планиране, провеждане и управление на операции при бедствия и аварии в БМОРТС: Български военноморски сили, Главна дирекция „Гранична полиция”, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

До този момент, изцяло изпълнени са Дейност 1 „Анализ и оценка на съществуващото положение” и Дейност 2 „Изготвяне на концепция за разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС” от проекта. В резултат на изпълнените дейности е извършен преглед, описание и анализ на: организационната структура в БМОРТС и функционалния модел на информационните системи, използвани в момента в БМОРТС, мрежовата, комуникационната и техническата инфраструктура и приложимата нормативна уредба.

На базата на направения анализ е изготвена концепция за разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС, като са проучени съществуващи информационни системи и е извършена оценка на предлаганите функции спрямо нуждите на БМОРТС.

В процеса на изпълнение на проекта предстоят още дейности по изготвяне на пакет документи, които включват бюджет и график за изпълнение на проектното предложение и формуляр за кандидатстване, както и  изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на бъдещия проект.

Проектът се осъществява по Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Бюджет на проекта (100% БФП): 1 052 630, 31 лв.
Съфинансиране от ЕФРР (85%):  894 735, 76 лв.
Национално съфинансиране (15 %): 157 894, 55 лв.
Начало на проекта: 01.07.2019 г.
Край на проекта: 31.03.2020 г.

Планираните дейности по проекта включват:

Дейност 1: Анализ и оценка на съществуващото положение

Дейност 2: Изготвяне на концепция за разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС

Дейност 3: Изготвяне на бюджет и график за изпълнение на проект „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС”, както и на формуляр за кандидатстване за финансиране на проекта по ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Дейност 4: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на проект „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС”.

Дейност 5: Информация и комуникация

Дейност 6: Управление на проекта

Източник: ИАМА